Krawla.be het web van Belgische bedrijven.

De complete Belgische bedrijvengids

logo

Gebruiksvoorwaarden Krawla.be

Uw toegang tot en gebruik van de website van krawla.be en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de ‘Site van krawla.be’) zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van krawla.be gebruikt.

Wanneer u gebruik maakt van de Site van krawla.be, gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van krawla.be niet te gebruiken.

Krawla.be verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma’s (‘de Informatie’) die op deze Site van krawla.be beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval is krawla.be aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien krawla.be uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van krawla.be plaatst. Krawla.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van krawla.be wordt verkregen. Krawla.be behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van krawla.be illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst, iframe’s of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van krawla.be. Krawla.be doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van krawla.be toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van krawla.be, dient u zich te realiseren dat krawla.be geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

Krawla.be alsmede het logo en de producten van krawla.be waarnaar op een Site van krawla.be wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van krawla.be of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van krawla.be worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van krawla.be gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van krawla.be rusten, Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van krawla.be rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van krawla.be worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van krawla.be of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag informatie van een Site van krawla.be niet via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

Krawla.be behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van krawla.be geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van krawla.be blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van krawla.be mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van krawla.be.

Voor het Privacybeleid van krawla.be wordt verwezen naar de Site van krawla.be.

Privacy beleid

Bedankt voor uw bezoek aan de website krawla.be.

De individuele privacy beschermen is zeer belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring informeert u over het on line verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie. Nu en dan kan krawla.be deze online privacyverklaring wijzigen.

De eerste sectie van deze verklaring legt uit welke informatie we verzamelen om op de website van krawla.be te gebruiken, waarom we deze verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en beschermen. De tweede sectie legt het algemene beleid van krawla.be uit inzake het beschermen van informatie.

Door deze website te gebruiken erkent u erin te hebben toegestemd dat wij de persoonlijke informatie die u ons geeft, verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. U wordt tevens geacht deze privacyverklaring te hebben gelezen en aanvaard.

Verzameling van gegevens en gebruik op de website van krawla.be

Welke informatie verzamelen we en waarom?

Deze verklaring geldt voor alle informatie die we van u ontvangen, of u nu registreert op onze website of een van onze producten bestelt. Tijdens uw gebruik van deze website verzamelt krawla.be twee soorten informatie:

  • Geaggregeerde informatie – Deze website verzamelt automatisch statistische informatie zoals het aantal en de frequentie van bezoekers. Deze informatie wordt enkel gebruikt in het aggregaat en er kunnen geen individuen uit worden geïdentificeerd. Deze geaggregeerde informatie helpt ons te meten hoe individuen de website en onze diensten gebruiken, zodat we ze voortdurend kunnen verbeteren.
  • Persoonlijke informatie - Krawla vraagt persoonlijke informatie van u, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummers, faxnummers en kredietkaartgegevens zodat we de diensten die de site aanbiedt, kunnen leveren en uw verzoek kunnen inwilligen. Sommige van deze informatie is vrijwillig; de verplichte velden zijn duidelijk aangegeven telkens wij u vragen informatie te geven. Bij gelegenheid kan krawla.be ook bijkomende informatie van u verzamelen op vrijwillige basis.

Deze persoonlijke informatie kan op een aantal manieren worden gebruikt:

  • Om mogelijke nieuwe klanten en leden te identificeren
  • Om frauduleuze activiteit op te sporen en te voorkomen
  • Als onderdeel van het openingsproces van een nieuw abonnement, om uw identiteit na te gaan
  • Om u de gevraagde service te kunnen leveren
  • Nu en dan kunnen we u promotionele e-mails sturen met informatie over onze producten en diensten. Het is tevens mogelijk dat wij u per post, e-mail of telefoon contacteren met betrekking tot het beheer van uw bedrijfsfiche of om u de gevraagde service te leveren.
  • We kunnen toegang krijgen tot persoonlijke informatie over u, en deze bekendmaken, als u inbreuk pleegt op deze privacyverklaring en / of niet de geldende wetten, gerechtelijke uitspraken en wettelijke regeringsaanvragen niet naleeft, om onze systemen goed te beheren en onszelf en / of onze andere gebruikers te beschermen.
  • We houden het recht voor om de database verbonden aan deze website (inclusief persoonlijke gegevens over u) te verkopen aan een derde partij als we de activa van onze zaak verkopen, toewijzen of overdragen.
  • Wij nemen alle redelijke voorzorgen om te garanderen dat buitenstaanders of verwante bedrijven op de hoogte zijn van ons privacybeleid en de persoonlijk identificeerbare informatie op een gelijkaardige manier behandelen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk zijn voor hoe dergelijke buitenstaanders of verwante bedrijven uw persoonlijke informatie behandelen.

Bewaring van gegevens

Krawla.be bewaart de informatie zo lang het redelijk noodzakelijk acht voor de bovenvermelde doeleinden. Zodra we uw transactie hebben verwerkt, behouden we de volledige gegevens van uw kredietkaart uitsluitend als u krawla.be daarom heeft gevraagd om het u makkelijker te maken de site herhaaldelijk te gebruiken.

Gebruik van Cookies

Om het u mogelijk te maken in te loggen en uw on line-ervaring te personaliseren maakt krawla.be gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een internetpagina op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen informatie bevatten die later door een webserver kan worden gelezen in het domein dat de cookie aan u toekende. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te doen draaien of virussen af te leveren op uw computer.

Krawla.be gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere informatie in uw computer op te slaan om u tijd te besparen door niet meer telkens opnieuw dezelfde informatie te moeten ingeven en om uw gepersonaliseerde inhoud en gepaste reclame weer te geven bij uw latere bezoeken aan de website van krawla.be.

Wanneer u inlogt op uw krawla.be-bedrijfsfiche, slaat krawla.be uw unieke ID-nummer en het ogenblik waarop u inlogde, op uw harde schijf op in een cookie. Dankzij deze cookie kunt u op de website van pagina tot pagina gaan zonder op elke pagina weer te moeten inloggen. Het Passport-netwerk gebruikt teven cookies om het inloggen te verbeteren. Zo kan, bijvoorbeeld, uw e-mailadres worden opgeslagen in een cookie die na het uitloggen op uw computer blijft staan. Met deze cookie wordt uw e-mailadres vooraf ingevuld zodat u als u de volgende keer inlogt, nog enkel uw paswoord moet invoeren. U kunt uw browser instellen om u te verwittigen wanneer een webserver een cookie op uw computer probeert te schrijven. Dit geeft u de gelegenheid de cookie te aanvaarden of te weigeren.

De privacyverklaring updaten

Om de snel evoluerende EU-wetgeving en Internetomgeving bij te houden, houden wij het recht voor deze privacyverklaring nu en dan aan te passen, en als we dat doen, gaan wij ervan uit dat u, als u de website blijft gebruiken, deze wijzigingen aanvaardt. Daarom bevelen wij u aan deze nota regelmatig na te lezen. Als we onze privacyverklaring aanpassen, dan zetten we deze veranderingen op deze pagina.

Contactdetails

De beheerder van deze website is: krawla.be

 
Laatst bezochte bedrijven
Laatste zoekopdrachten
U bent niet ingelogd